Мобилност на докторанти

erasumЗа да се отговори по-добре на разнообразните нужди на обучението на докторантите и да се гарантират равни възможности, всички обучаващи се в ОНС „доктор“ и наскоро завършилите докторантурата си лица (до 12 месеца след датата на дипломиране) могат да предприемат краткосрочни или дългосрочни периоди на физическа и/или смесена мобилност за обучение или стаж в чужбина. Докторантите могат да реализират мобилност само в партньорско висше учебно заведение, притежаващо Еразъм харта, или в легитимно партньорско висше училище от партнираща на програма „Еразъм+“ държава, с което ТУ-Габрово има сключен междуинституционален договор за обмен на докторанти в същата област на знание/специалност, или в предприятия, технологични центрове, лаборатории, научноизследователски институти, центрове за обучение, търговски предприятия, НПО и др. в рамките на европейските програмни държави.

Продължителността на мобилността на докторанти може да бъде:

  • Краткосрочна: от 5 до 30 дни;
  • Дългосрочна: от 2 до 12 месеца.

Общата продължителност на периодите на мобилност, в които участва един докторант, не може да превишава 12 месеца физическа мобилност максимум за периода на обучението в ОНС „доктор“, независимо от броя и вида на дейностите за мобилност.

Наскоро дипломиралите се докторанти могат да участват в стаж в чужбина, но трябва да бъдат избрани от висшата учебна институция, в която са следвали през последната година от обучението си, и да проведат и завършат своя стаж в чужбина в срок до една година от дипломирането си.

Критериите за допустимост, подбора на участниците и стъпките за подготовка и отчитане  на мобилността на докторанти са аналогична на тези за студентска мобилност с цел обучение и студентска мобилност с цел практика. Критерият за минимален среден успех от следването до момента „Добър 4.00“ се зачита с оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми.

Документи преди мобилността:

Еразъм субсидия (грант)

Преди мобилността всеки одобрен участник подписва индивидуален финансов договор за мобилност, който е задължително условие за получаване на гранта, отпускан за съфинансиране на периода на престой в чужбина. Размерът на финансовата подкрепа (грант) е според продължителността на физическата мобилност и в зависимост от държавата, в която ще бъде реализирана мобилността. Финансовият грант за краткосрочни докторантски мобилности се формира на базата на дневни ставки, а за дългосрочните докторантски мобилности – на базата на месечни ставки. Ставките за всички докторантски мобилности се определят от Националната агенция по програма “Еразъм+” за Република България – ЦРЧР в началото на всеки проект за академична мобилност.

Забележка: Индивидуалните финансови грантове се отпускат само за реален (физически) престой на обучение/стаж по програма “Еразъм+”. Реалният период на обучението в чужбина следва да отговаря на периода, посочен в индивидуалния финансов договор за мобилност.

В случаите, когато Еразъм + докторант преустанови периода на обучението си в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни причини или други основателни причини или е осъществил период на престой по-кратък от установения в договора му, Еразъм гранта се определя по действителната продължителност на мобилността, а неусвоените средства следва да бъдат възстановени на ТУ-Габрово.

Пътни разходи (подкрепа за пътуване)

При краткосрочните и дългосрочни докторантски мобилности участниците в международна мобилност (мобилност в трети държави, които не са асоциирани към Програмата) имат право на финансова подкрепа за пътуване от програмата. Размерът на пътните разходи се изчислява с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстоянията.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието за пътуване в едната посока, от мястото на местоживеене до мястото на провеждане на мобилността, за да се изчисли размерът на средствата, които ще бъдат предоставени за съфинансиране на пътуването за отиване и връщане. Подкрепата за пътуване се определя съгласно транспортното разстояние в едната посока.

Участниците в мобилност могат да изберат екологично пътуване (пътуване, в преобладаващата част на което се използва транспорт с ниски емисии – железопътен транспорт, автобус, споделено пътуване с автомобил и др.) и в такъв случай транспортния грант се увеличава.

Транспортно разстояние

Сума

Екологично пътуване

Между 10 и 99 км

20 EUR на участник

-

Между 100 и 499 км

180 EUR на участник

210 EUR на участник

Между 500 и 1999 км

275 EUR на участник

320 EUR на участник

Между 2000 и 2999 км

360 EUR на участник

410 EUR на участник

Между 3000 и 3999 км

530 EUR на участник

610 EUR на участник

Между 4000 и 7999 км

820 EUR на участник

-

8000 км. или повече

1500 EUR на участник

-

 При краткосрочни и дългосрочните докторантски мобилности в програмни държави (държави-членки на ЕС и трети държави, асоциирани към Програмата) участниците не получават финансова подкрепа за пътуване, но в случай, че изберат екологично пътуване, те имат право на еднократна добавка в размер на 50 евро към индивидуалния Еразъм грант и до 4 финансирани дни за път.

Важно: Участникът в докторантска мобилност е задължен в 10-дневен срок след крайната дата на мобилността си да попълни онлайн отчет (on-line EUSurvey) в електронната платформа на Европейската комисия. Линк към онлайн отчета се генерира автоматично от платформата на ЕК и се получава на имейл адреса на участника. Ако след изтичане на крайната дата на мобилността участникът не получи на имейл линк към онлайн отчета, или е възпрепятстван да ги подаде, следва незабавно да уведоми изпращащата го институция.

  • Академично признаване

ТУ-Габрово гарантира на всеки Еразъм+ докторант+ пълно академично признаване на неговото обучение в партниращата институция, само когато договорената в Споразумението за обучение индивидуална учебна програма е изпълнена.

Неуспехът на докторанта да изпълни изискванията за обучението/стажа за периода на неговия престой в чужбина е основание ТУ-Габрово да изиска частично или пълно възстановяване на неговия грант. Това не се отнася за докторанти, които са били възпрепятствани да завършат планирания курс на обучение в чужбина поради форсмажорни обстоятелства или при наличие на оправдателни причини, които са съобщени навреме в писмен вид на институционалния координатор по програмата в ТУ-Габрово.