Смесена мобилност

Всеки период на преподаване или обучение за преподавателите и непреподавателския състав, както и всеки период на обучение или стаж в чужбина с всякаква продължителност за студентите, включително докторантската мобилност, може да бъде осъществен под формата на смесена мобилност. Смесената мобилност е съчетание между физическа мобилност и виртуален компонент, при което е спазено условието физическата компонента да бъде в съответствие с минималната продължителност, определена за съответния вид преподавателска, студентска или докторантска мобилност. Виртуалната компонента може да бъде реализирана преди, по време на или след физическата мобилност.

Целта е да се улесни съвместният онлайн обмен на обучение и работа в екип. Например виртуалният компонент може да събере учащите от различни страни, за да се обучават онлайн заедно, да следват онлайн курсове или да работят колективно и едновременно по задачи, които са признати като част от техните учебни/работни програми в изпращащото ги висше учебно училище.

Смесена мобилност на студенти и докторанти

Всички студенти и докторанти, и по-специално тези, които нямат възможност да участват в дългосрочна физическа мобилност с цел обучение или с цел участие в стажове, могат да съчетаят по-кратка физическа мобилност с виртуален компонент. 

Продължителност на смесената студентска мобилност с цел обучение (СМО) или с цел практика (СМП) може да бъде с минимум 2 месеца и максимум 12 месеца физическа компонента, съчетана с период на виртуално обучение/практика с произволна продължителност.

Смесената СМО или СМП трябва да носи минимум 3 ECTS кредита.

Продължителност на смесената докторантска мобилност:

  • Дългосрочната смесена докторантска мобилност може да бъде с минимум 2 месеца и максимум 12 месеца физическа компонента, съчетана с период на виртуално обучение/практика с произволна продължителност;
  • Краткосрочната смесена докторантска мобилност може да бъде с минимум 5 дни и максимум 30 дни физическа компонента, съчетана с период на виртуално обучение/практика с произволна продължителност.

Минималната натовареност на краткосрочната смесена докторска мобилност трябва да отговаря на натовареност, носеща 3 ECTS кредита.

При смесената мобилност за студенти дейностите могат да включват участие в курсове, предлагани във формат на смесено учене във всяко висше училище-партньор, онлайн обучение и работни задачи или участие в смесени интензивни програми.

Смесената мобилност за студенти и докторанти има за цел да предложи по-гъвкав вариант за участниците, за да се гарантира, че програмата е достъпна за студенти от всички среди, обстоятелства, области и нива на обучение.

Смесена мобилност на преподаватели и непреподавателски състав

 

Всеки период на преподаване или на обучение в чужбина за преподавателите и членовете на непреподавателския състав също може да се осъществява като смесена мобилност.

Продължителност на смесената преподавателска мобилност с цел обучение (ПМО) или с цел преподаване (ПМП) може да бъде:

-  минимум 2 дни и максимум 2 месеца физическа компонента без дните за път, съчетани с период на виртуални дейности с произволна продължителност  – при мобилности в програмни държави;

-  минимум 5 дни и максимум 2 месеца физическа компонента без дните за път, съчетани с период на виртуални дейности с произволна продължителност – при мобилности в партниращи на програма „Еразъм+“ държави.