Мобилност на студентите с цел практика

logosbeneficaireserasmusleft bg

Продължителността на студентската мобилност с цел практика (СМП) може да бъде минимум 2 месеца и максимум 12 месеца, като се прилага правилото на Европейската комисия (ЕК), че общата продължителност на мобилността с цел обучение и мобилността с цел практика не може да надвишава 12 месеца за една образователно-квалификационна степен. СМП може да стартира от първата година на обучението. Задължително условие е  практиката тематично да съответства на областта на знание/специалността на студента/докторанта. Приемащи организации за СМП могат да бъдат висши учебни заведения (при наличие на съвместни договори с ТУ-Габрово), технологични центрове, лаборатории, научноизследователски институти, центрове за обучение, търговски предприятия, НПО и др. в рамките на европейските програмни държави (с изключение на институциите на ЕС, посолствата и дипломатическите мисии на институциите, ангажирани с управлението на европейските програми и инициативи).

Пример: Студент в ОКС “бакалавър”, който е участвал в мобилност с цел обучение с продължителност 5 месеца, може да кандидатства за СМП за не повече от 7 месеца.

 

Стажове за дигитални възможности в рамките на програма "Еразъм+"

ЕК предоставя инициативата Стажове за дигитални възможности (Digital Opportiunities Traineeships, DOT), за да подпомогне подобряването на цифровите умения на студентите и техните кариерни перспективи, както и да предостави на компаниите кандидати за работа с необходимите им дигитални компетенции.

Стажовете по цифрови умения* се фокусират в областта на киберсигурност, големи обеми от данни, квантови технологии и обучение по машинно инженерство или дигиталнен маркетинг в друга страна от ЕС.

Студентите/докторантите на ТУ-Габрово могат да осъществят СМП за развиване на цифровите умения, взимайки участие в предлаганите стажове в реална работна среда в чуждестранни компании. Повече информация и свободни позиции могат да се открият на платформите Drop’pin@EURES и Erasmusintern.

*стаж по цифрови умения – стажът се разглежда като такъв, когато стажантът практикува в една или повече от следните дейности: дигитален маркетинг (например: управление на социални медии, уеб анализ); дигитален дизайн — графичен или архитектурен; разработване на приложения, софтуер, скриптове или уебсайтове; инсталиране, обслужване и управление на информационни системи и мрежи; киберсигурност; анализ, събиране и визуализация на данни; програмиране на приложения.Типичните дейности, свързани с обслужване на клиенти, изпълнение на поръчки, въвеждане на данни или административни задачи не се считат за включени в тази категория.

 

1. Преди мобилността

Студентите и докторанти, желаещи да реализират СМП по програма “Еразъм+” подават в Университетски център за международни и национални програми и проекти (УЦМНПП) на ТУ-Габрово заявление за кандидатстване, съгласие за обработка на личните данни, декларация-образец за предишни участия по програмата и академична справка (академичната справка се издава от факултетната канцелария на съответния факултет), удостоверяваща средния успех от обучението на студента към момента на кандидатстване, писмо-покана от работодателя - Letter of Invitation (попълнено и подписано от приемащата институция).

Студенти от ОКС „Магистър“ прилагат копие на дипломата за бакалавърската степен, а докторантите – справка за оценката от докторантския минимум.

В заявлението си студентите задължително посочват: специалност и курс на обучение, среден успех от обучението си към момента на кандидатстване, ниво на владеене на чуждия език, (на който ще се реализира мобилността) и университет/фирма, в който желаят да проведат практиката си.

 

Подбор на участниците

Участниците в студентска мобилност с цел практика (СМП) подлежат на подбор в ТУ-Габрово.

Право на мобилност с цел практика по програма “Еразъм+” и право на финансова подкрепа (Еразъм грант) имат всички студенти в ОКС „бакалавър“ и „магистър“ и ОНС „доктор“, които отговарят на следните задължителни изисквания:

  • Да са български граждани, граждани на държава, участваща в програма “Еразъм+” или лица, имащи статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци;
  • Чуждестранните студенти могат да осъществяват мобилност в родната си страна само ако за същата дестинация няма други одобрени участници;
  • Да са обучаващи се в ТУ-Габрово редовна или задочна форма на обучение в една от образователно-квалификационните степени (ОКС) „Бакалавър“, „Магистър“ или образователно–научна степен (ОНС) „доктор“. Важно: Наскоро завършилите висше образование могат да участват в СМП по програма „Еразъм+“. Подборът на тези студенти трябва да бъде извършен от ТУ-Габрово по време на последната година на обучение, преди полагането на държавен изпит или защитата на дипломната работа, а практиката трябва да се реализира и приключи до една година от датата на дипломирането им;
  • Да имат минимален среден успех от следването до момента Добър 4.00, удостоверен чрез приложената академична справка. За студенти от ОКС «Магистър», обучаващи се в първи семестър, за среден успех се зачита успеха от дипломата за бакалавърска степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;
  • Да владеят свободно езика, на който ще се осъществи практиката в приемащата държава. Нивото на езиковите познания трябва да съответства на договореното ниво в междуинституционалното споразумение с приемащия университет или на изисканото от фирмата-работодател ниво;
  • Да отговарят на изискването за максимална продължителност на мобилността 12 месеца за всеки цикъл на обучение, без оглед на броя и вида на мобилностите.

2. Подготовка на мобилността с цел практика

Преди крайния срок за подаване на документите в приемащия чуждестранен университет/фирма студентите, след консултация и съдействие от факултетния Еразъм+ координатор или преподаватели от факултета, попълват следните документи:

  • споразумение за провеждане на практика (Learning Agreement for traineeships) – тристранно споразумение между студента, ТУ-Габрово и работодателя, в което се посочва информация за провежданата практика (начало и край, програма на практиката, ниво на езиковите познания, които студентът притежава и др.) Споразумението за практическо обучение се подписва от институционалният Еразъм+ координатор. Приемащият университет/фирма могат да изискат преведена на съответния чужд език академична справка, сертификат за ниво на владеене на чужд език и др., които участникът в Еразъм+ мобилност следва да подготви и предостави на работодателя.
  • Документите за кандидатстване, след преглед от факултетния Еразъм+ координатор, се предават в УЦМНПП за окончателна проверка от Институционалния Еразъм+ координатор. Всеки студент сам изпраща всички изискуеми от приемащия университет/фирма документи по пощата (или чрез имейл), като посочва точен личен адрес за обратна връзка.
  • След като получат обратно от чуждестранния университет/фирма подписания и подпечатан Learning Agreement for traineeships, студентите/докторантите го представят в УЦМНПП не по-късно от 10 дни преди началната дата на мобилността. Не по-късно от горепосочения срок студентите/докторантите предоставят в Еразъм+ офиса удостоверение за IBAN на сметка на участника в българска банка и европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК). Участниците в мобилност предварително трябва да са направили нужните проучвания за пътуването до приемащия университет/фирма и настаняването си. При финансирането на мобилността за начална дата на мобилността се счита първият ден на практическото обучение в приемащия университет/фирма.

 

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Участникът се задължава да се застрахова за сметка на отпуснатата му финансова подкрепа по договора за всички видове задължителни застраховки, необходими за провеждане на мобилността му в страната домакин.

Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е безплатна. Срокът за издаване е 15 календарни дни. Заявлението за издаване на европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) може да бъде разпечатано от раздел „Заявление” и интернет страницата на НЗОК (www.nhif.bg).

ЕЗОК е документ, въз основа на който при престоя си в друга държава членка на ЕС здравноосигурените лица могат да ползват спешна и неотложна здравна (медицинска и дентална) помощ - според законодателството на съответната държава на престоя.

 

Онлайн тест за оценка на езиковите знания

Всеки студент/докторант, участващ в програма “Еразъм+” полага онлайн тест за оценка на езиковите си познания в платформата за Онлайн Езикова подкрепа (OLS), преди и в края на периода на мобилност. Провеждането на онлайн оценяване е задължително условие за мобилност. Участниците, на които някой от изброените езици е майчин, не следва да извършват оценка на езиковите си познания. Линкът към теста се генерира от УЦМНПП и се получава на имейл адреса на студента/докторанта. Участниците трябва незабавно да информират ТУ-Габрово, ако не получат линк към теста или не са в състояние да извършат онлайн оценката.

На всички участници, чиито ниво на оценка от онлайн теста е по-ниско от С1 се предоставя и възможност за безплатен онлайн езиков курс. Участниците имат възможност да преминат онлайн езиков курс по работния език на мобилността или по езика на приемащата страна в платформата за Онлайн Езикова подкрепа (OLS), използвайки лиценза, предоставен им от ТУ-Габрово. Участниците трябва незабавно да информират институцията ако не са в състояние да извършат онлайн курса.

 

Еразъм субсидия (грант)

Преди мобилността всеки одобрен участник подписва индивидуален финансов договор за СМП, който е задължително условие за получаване на грант за осъществяване на мобилността. В договора са включени клаузи за правата и задълженията на студента по използването на финансовата подкрепа и Студентската Еразъм харта. Размерът на финансовата подкрепа (грант) е според броя на дните на мобилността и в зависимост от държавата, в която ще бъде реализирана мобилността. Ставките за всички студентски мобилности се определят от Националната агенция по програма “Еразъм+” за Република България – ЦРЧР в началото на всеки проект за академична мобилност.

Забележка: Индивидуалните месечни грантове се отпускат само за реален престой за практика по програма “Еразъм+”. Реалният период на практиката в чужбина следва да отговаря на периода, посочен в индивидуалния договор за студентска мобилност.

В случаите, когато Еразъм + студент/докторант преустанови периода на практиката си в приемащата институция поради форсмажорни обстоятелства, здравословни причини или други основателни причини или е осъществил период на престой по-кратък от установения в договора му, Еразъм гранта се определя по действителната продължителност на мобилността, а неусвоените средства следва да бъдат възстановени на ТУ-Габрово.

 

Допълнителна подкрепа за екологично пътуване

Студентите и докторантите, могат да изберат екологично пътуване (пътуване, в преобладаващата част на което се използва транспорт с ниски емисии – железопътен транспорт, автобус, споделено пътуване с автомобил и др.) и в такъв случай те ще получат еднократно средства в размер на 50 евро като допълнителна сума към индивидуалната подкрепа.

 

Erasmus+ App

В помощ на всички мобилни студенти, Европейската комисия и Фондация Европейски Университет са разработили мобилно приложение, което подпомага участниците по време на тяхната мобилност.

 

III. Отчитане на периода на мобилността

Студентът/докторантът се задължава в 10 дневен срок след приключването на обучението си в чужбина да представи в УЦМНПП следните задължителни документи:

Важно: Участникът в студентска мобилност е задължен в 30-дневен срок след крайната дата на мобилността си да попълни онлайн отчет (on-line EUSurvey) в електронната платформа на Европейската комисия и да извърши повторна онлайн оценка на езиковите познания в платформата за Онлайн Езикова подкрепа (OLS). Линковете към онлайн отчета и онлайн теста се генерират автоматично от съответните платформи и се получават на имейл адреса на участника. Ако след изтичане крайната дата на мобилността участникът не получи на имейл линкове към онлайн отчета и онлайн теста, или е възпрепятстван да ги подаде, следва незабавно да уведоми изпращащата го институция.

Академично признаване

ТУ-Габрово гарантира на всеки Еразъм+ студент пълно академично признаване на неговата практика в чуждестранната институция, само когато договореният в споразумението индивидуален план на практиката е изпълнен от студента. Резултатите от проведената в чужбина практика се отразяват в Европейското дипломно приложение, а за наскоро завършилите – в документа Europass мобилност.

Неуспехът на студента да изпълни изискванията по практическото обучение за периода на неговия престой в чужбина е основание за ТУ-Габрово да изиска частично или пълно възстановяване на неговия грант. Това не се отнася за студенти, които са били възпрепятствани да завършат планирания курс на практическо обучение в чужбина поради форсмажорни обстоятелства или при наличие на оправдателни причини, които са съобщени навреме в писмен вид на институционалния координатор по програмата в ТУ-Габрово.