Участници със специфични потребности

ERASUM

За да гарантира спазването на принципите на равнопоставеност и приобщаване, Програма „Еразъм+“ предлага допълнителна финансова подкрепа за участие в мобилност на студенти, преподаватели и служители със специфични нужди.

За допълнително финансиране могат да кандидатстват студенти/докторанти, преподаватели/административен състав на Технически университет-Габрово със специални потребности като: умствени, когнитивни, обучителни, физически, сетивни или други увреждания, образователни затруднения, хронични здравни проблеми, тежки заболявания или психиатрични състояния.

Студенти и докторанти, преподаватели и административен състав със специални нужди, желаещи да вземат участие в мобилност по Програма "Еразъм+", кандидатстват за финансиране чрез подаване на специален формуляр за кандидатстване, документи, удостоверяващи състоянието и специалните им нужди и потвърждение от приемащата институция. Кандидатстващите за участие в Програма "Еразъм+" студенти/персонал със специални нужди следва да отговарят на всички критерии за селекция на студенти/персонал, утвърдени от ТУ-Габрово.

При наличие на специфични потребности може да се отпуснат допълнително средства, за да се балансират трудностите, пред които са изправени участниците (като приспособяване на жилищата, помощ при пътуване, медицинска помощ, помощно оборудване, адаптиране на учебните материали, придружаващо лице за студенти и служители с увреждания). Тази допълнителна безвъзмездна помощ се основава на реално извършени разходи. Допълнителното финансиране за студенти и служители с физически, психични или други увреждания може да бъде предоставено и от други източници на местно, регионално и/или национално равнище.

Институцията изпраща заявление за отпускане на допълнително финансиране на участници със специални нужди, попълнен формуляр за кандидатстване и всички необходими документи към него в Центъра за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/.

Процедурата за кандидатстване и отпускане на допълнително финансиране на студенти и персонал от висшите училища със специални нужди по програма “Еразъм+" е описана тук.

Формулярът за кандидатстване за допълнително финансиране на студенти и персонал със специални нужди от висшите училища по програма „Еразъм+” за академичната 2019/2020 г. е наличен тук.


За въпроси и информация:

Надежда Иванова Пангелова

контактно лице по програма „Еразъм+“

сграда Ректорат, каб. 3209, тел/факс: (066) 801 511,

e-mail: n_pangelova@tugab.bg

Допълнителна информацияможе да се проследи на следните връзки:

 European Agency for Special Needs and Inclusive Education;