Стипендии по Проект BG05М2ОР001-2.003-0001 "Студентски стипендии - фаза 1"

  1   tu stipendii  
 

Стипендии по Проект BG05М2ОР001-2.003-0001 "Студентски стипендии - фаза 1", финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020

Сайт на проекта: eurostipendii.mon.bg

 

 Стипендии по Проект BG05М2ОР001-2.003-0001 "Студентски стипендии - фаза 1" - Зимен семестър 2017/2018г.

  1. Съобщение за старт на кампанията
  2. Правила за стипендии за специални постижения
  3. Указания за кандидатстване на студенти
  4. График
  5. Списъци на класирани студенти: по успех, за специални постижения
  6. Съобщение за преведени стипендии

 

 

Архив на проект BG05М2ОР001-2.003-0001 "Студентски стипендии - фаза 1"

Архив на проект "Студентски стипендии"

СТИПЕНДИИ по ПМС № 90/2000г. - летен семестър 2017/2018 учебна година

СЪОБЩЕНИЕ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПМС № 90/2000 г. летен семестър 2017/2018 учебна година

Заповед за размерите на студентските стипендии по ПМС № 90/2000 г. летен семестър 2017/2018 учебна година - очаква се

Класиране за студентски стипендии по ПМС № 90/2000 г. Летен семестър 2017/2018 учебна година

Класиране за допълнителни стипендии по Приоритетни направления по ПМС № 90/2000 г. Летен семестър 2017/2018 учебна година

 

 

ИЗВАДКА ОТ

ПРАВИЛА

за отпускане на държавни стипендии в Технически университет – Габрово

 

Чл. 1. Право на стипендии имат студенти - български граждани, приети в редовна форма на обучение, държавна поръчка в Технически университет – Габрово.

Чл. 2. Студентите нямат право да получават стипендиив следните случаи:

- в първи курс, първи семестър, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с изключение на получаващите социална стипендия;

- записаните в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” в платена форма на обучение;