СТИПЕНДИИ ПО ПМС 90/2000Г. - ЗА ЗИМЕН СЕМ. 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

                                                                                                                          

ИЗВАДКА ОТ

ПРАВИЛА

за отпускане на държавни стипендии в Технически университет – Габрово

СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ


Чл. 1. Право на стипендии имат студенти - български граждани, приети в редовна форма на обучение, държавна поръчка в Технически университет – Габрово.
Чл. 2. Студентите нямат право да получават стипендии в следните случаи:
- в първи курс, първи семестър, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с изключение на получаващите социална стипендия;
- записаните в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” в платена форма на обучение;
- ако средният успех от предходните два семестъра, за първокурсниците, които са втори семестър – с успеха от първи семестър е по-нисък от добър 4.00, с изключение на студентите, получаващи социална стипендия;
- ако прекъсват или повтарят учебната година или семестъра, с изключение на повтарящи поради болест, бременност, раждане и отглеждане на дете, или повтарящи след прекъсване и със заверени семестри и положени изпити, поради промяна в учебните планове и програми;
- имат неявяване или неуспешно положени изпити по учебен план за целия период на обучение до момента на кандидатстване за стипендия.
………………………………………………………………………………………………………...

I СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОБУЧАВАЩИ СЕ ВЪВ ВСИЧКИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

 

Чл. 3. Видове стипендии.
(1) Стипендии по чл. 2, ал. 1, буква „а“ от ПМС № 90/2000 г. Отпускат се на студенти, редовна форма на обучение обучаващи се в специалности от всички професионални направления, които са български граждани и граждани на държави членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство.
1. По критерий успех.
1.1. Стипендия за успех 6.00. Изплаща се за 5 месеца в семестъра, за всеки месец поотделно. Успехът от предходните два семестъра за първокурсниците, които са втори семестър – с успеха от първи семестър следва да е не по-нисък от 6.00. Стипендията се отпуска без изискване за доход през предходните 6 месеца.
2. По критерий успех и доход.
2.1. Стипендия за отличен успех (5.50 – 5.99). Изплаща се за 5 месеца в семестъра, за всеки месец поотделно. Успехът от предходните два семестъра за първокурсниците, които са втори семестър – с успеха от първи семестър следва да е не по-нисък от 5.50. Брутният месечен доход на член от семейството през предходните 6 месеца следва да е под 700 лв.
2.2. Стипендия по доход (успех 4.00 – 5.49). Изплаща се за 5 месеца в семестъра, за всеки месец поотделно. Успехът от предходните два семестъра за първокурсниците, които са втори семестър – с успеха от първи семестър следва да е не по-нисък от 4.00. Брутният месечен доход на член от семейството през предходните 6 месеца следва да е под Минималната работна заплата за страната през съответната година.

3. По критерий доход.
3.1. Социална стипендия. Няма изискване за успех. Изплаща се за 12 месеца за всеки месец поотделно като документи за кандидатстване се подават всеки семестър. Стипендията се отпуска от първия семестър на първата година или от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й. Право да получават такава стипендия имат:
1. несемейни студенти без двама родители;
2. студенти с трайни увреждания;
3. студенти с двама родители с трайни увреждания;
4. студенти с починал родител и родител, който е с трайни увреждания;
5. студентки-майки с дете до 6-годишна възраст;
6. студенти-бащи с дете до 6-годишна възраст, когато майката не е студентка, починала е или родителските права са предоставени на бащата;
7. студенти, които до пълнолетието си са отглеждани в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (ДОВДЛРГ).
Брутният месечен доход на член от семейството през предходните 6 месеца следва да е под Минималната работна заплата за страната през съответната година.
Чл. 4. (1) Документи при кандидатстване за стипендии по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3:
1. Искане-декларация по образец - купува се от книжарницата на ТУ – Габрово.
2. Документи, удостоверяващи правото на студента да получава стипендия по чл. 3, ал. 3, т. 3 – заверено копие на: акт за сключен граждански брак, акт за раждане на дете, решение за развод, смъртен акт, решение за трайна неработоспособност; оригинал на: удостоверение за семейно положение, удостоверение за постоянен и настоящ адрес, и др.
3. Удостоверение за братя и сестри, които са ученици или студенти в редовна форма на обучение.
4. Номер на банкова сметка - задължително на името на студента, в български лева, открита в банка в страната (ако няма открита, се изчаква класирането).
5. Документи, удостоверяващи брутния доход за предходните 6 месеца: всички получени от студента и другите членове на семейството доходи от брутни заплати, включително обезщетения за временна неработоспособност; пенсии; обезщетения за безработица и социални помощи; месечни добавки и месечни помощи за деца; наеми; присъдени издръжки; хонорари; стипендии, без получаваните от студента и членове на неговото семейство по силата на постановление № 90/2000 г. и ученическите стипендии; търговия; продажби на селскостопанска продукция; занятие; свободни професии; дивиденти от акции и други доходи. (Документите за брутни заплати да съдържат точното наименование и адрес на фирмата, ЕИК, подпис и печат).
Декларираният брутен доход подлежи на проверка.
6. Данъчна декларация, заверена в НАП за годишния доход за цялата предходна година и/или документ за осигурителния доход - за студенти, чиито родители имат собствена фирма (ЕООД, ЕТ, земеделски производители и др.). Отразява се половината сума (за шест месеца). Когато брутният доход е по-нисък, се представя осигурителният доход.
7. При безработни родители – представя се документ за регистрация в Бюрото по труда за периода, който е определен за съответния семестър. Когато получават и парично обезщетение за безработица (ПОБ) от НОИ, е необходим и документ за размера на обезщетението за периода, обявен при приема на документи. За безработни се считат само поддържащите редовна регистрация в бюрата по труда за целия изискван период. Ако родителите нямат регистрация в бюрото по труда, документите за стипендия не се разглеждат.
8. Студенти над 18 години, които живеят отделно от своите родители, представят:
- Декларация свободен текст, че живеят самостоятелно и са отделно домакинство за съответния период.
- Удостоверение за постоянен адрес или копие на личните карти на студента и родителите му.
- Удостоверение за настоящ адрес на студента и родителите му.
Последните се представят за сверяване на адресите.
- Документи за лични доходи през разглеждания период.
9. Документи с нулев доход не се разглеждат. Изключение се допуска само за студентските семейства, ако и двамата съпрузи се обучават в редовна форма на обучение.
10. Студентки майки, без сключен граждански брак, представят допълнително:
- Удостоверение за семейно положение.
- Удостоверение за постоянен адрес или копие на личните карти за себе си и за бащата на детето/цата.
- Удостоверение за настоящ адрес за себе си и за бащата на детето/цата.
Последните се представят за сверяване на адресите.
10.1. При съвместно съжителство на един постоянен или настоящ адрес с бащата на детето, се представят и документи за доходите на бащата.

II СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОБУЧАВАЩИ СЕ В ПРИОРИТЕТНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ


(2) Стипендии по чл. 2, ал. 1, буква „б“ от ПМС № 90/2000 г. Отпускат се на студенти, редовна форма на обучение обучаващи се в специалности от приоритетни професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от Закона за висшето образование, които са български граждани и граждани на държави членки на ЕС и на Европейското икономическо пространство.
1. По критерий успех.
1.1. Стипендия за успех 6.00. Изплаща се за 5 месеца в семестъра, за всеки месец поотделно. Успехът от предходните два семестъра за първокурсниците, които са втори семестър – с успеха от първи семестър, следва да е не по-нисък от 6.00.

1.2. Стипендия за отличен успех от 5.50 – 5.99. Изплаща се за 5 месеца в семестъра, за всеки месец поотделно. Успехът от предходните два семестъра за първокурсниците, които са втори семестър – с успеха от първи семестър, следва да е не по-нисък от 5.50.

1.3. Стипендия с успех от 4.00 – 5.49. Изплаща се за 5 месеца в семестъра, за всеки месец поотделно. Успехът от предходните два семестъра за първокурсниците, които са втори семестър – с успеха от първи семестър, следва да е не по-нисък от 4.00.

 

Чл. 5. Документи при кандидатстване за стипендии по чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1:
1. Искане-декларация за отпускане на стипендия - купува се от книжарницата на ТУ – Габрово.
2. Уверение с изчислен успех от съответната факултетна канцелария.
3. Разпечатан IBAN на сметка, която да е лично на студента, в български лева и открита в банка в страната.

……………………………………………………………………………………………
(9) Стипендиите по чл. 3, ал. 2 могат да се получават независимо дали студентът получава друга стипендия по реда на ПМС № 90.

 

ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИТЕ

Чл. 18. (1) Стипендиите на студенти и докторанти се изплащат по банков път до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се полагат.

(2) Изплащането се извършва единствено чрез банков превод по лична сметка, на името на студента в български лева, открита в банка в страната.

Пояснителна информация


СТИПЕНДИИ НА БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ

Чл. 1. Право на стипендии имат студенти - български граждани, приети в редовна форма на обучение, държавна поръчка в Технически университет – Габрово.

Чл. 2. Студентите нямат право да получават стипендии в следните случаи:

- в първи курс, първи семестър, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър”, с изключение на получаващите социална стипендия;

- записаните в образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър” в платена форма на обучение;

- ако средният успех от предходните два семестъра, за първокурсниците, които са втори семестър – с успеха от първи семестър е по-нисък от добър 4.00, с изключение на студентите, получаващи социална стипендия;

- ако прекъсват или повтарят учебната година или семестъра, с изключение на повтарящи поради болест, бременност, раждане и отглеждане на дете, или повтарящи след прекъсване и със заверени семестри и положени изпити, поради промяна в учебните планове и програми;

- имат неявяване или неуспешно положени изпити по учебен план за целия период на обучение до момента на кандидатстване за стипендия.

                                                  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПМС № 90/2000 г.

зимен семестър 2019/2020 учебна година

Документите за брутния доход да бъдат за периода: от м. март 2019 г. до м. август 2019 г. включително.

Подаването на документите се извършва лично със студентска книжка, или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице, от 24.09.2019 г. до 09.10.2019 г. включително в стая № 1015, Учебен корпус № 1, от 15.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден.

Списък с кандидатите ще бъде публикуван на 21.10.2019 г. на табло „Стипендии” в Ректорат и на сайта на ТУ-Габрово: www.tugab.bg.

Срок за възражения - три календарни дни от публикуването на списъка (до 23.10.2019 г. вкл.)

Класиране – на 25.10.2019 г.