Визитна картичка на ТУ-Габрово

Наименование и адрес
Технически университет - Габрово
5300 Габрово
ул. Хаджи Димитър 4
тел. 066 801 144

факс: 066 801 155
         066 801 511

Университетски координатор
проф. д-р Анатолий Трифонов Александров
заместник-ректор УД

тел. +359 879 101 885

Кратки сведения за град Габрово

Град Габрово е разположен в северните склонове на Средна Стара планина, в географския център на България. Възникването на Габрово е регистрирано за първи път през XIV век. Според една легенда негов основател е Рачо Ковача. Но археологическите разкопки в центъра на града доказаха, че селището тук е съществувало още през XII век.

Технически университет - Габрово

Технически университет – Габрово  е създаден през 1964 г. като Висш об­що­тех­нически задочен институт. От 1972 г. той се обо­со­бява ка­­то Висш ма­шинно-елек­тротехнически институт (ВМЕИ) с две фор­ми на обу­че­ние – ре­довна и задочна. С Решение на Народ­ното съб­ра­­ние (ДВ бр. 68 от 01.08.1995г.) на ВМЕИ – Габрово е даден статут на Тех­­ни­чески уни­вер­си­тет.

Научно-изследователска дейност

Научно-изследователската дейност в Tехнически университет - Габрово  подпомага обучението на студентите и докторантите и се осъществява в следните основни лаборатории, центрове и програми:

Международна дейност

Международната дейност на университета се осъществява от Университетския център за международни програми и проекти (УЦМПП). Техническият университет поддържа активни контакти със седемнадесет висши училища от единадесет страни.