Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на Струго-фрезови център (5 оси) за Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 04.10.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 07.10.2019 в 14:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

02.09.2019 г. Връзка към АОП

02.09.2019 г. Решение за откриване

02.09.2019 г. Обявление

03.09.2019 г. Документация

07.10.2019 г. Решение за изменение

11.10.2019 г. Разяснение 1

08.11.2019 г. Протокол от работата на комисията

08.11.2019 г. Доклад от комисията

08.11.2019 г. Решение за избор на изпълнител

12.12.2019 г. Договор

12.12.2019 г. Обявление за възложена поръчка