Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

"Доставка на компютърна техника и периферия по три обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Доставка на компютърна техника и периферия по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”
Обособена позиция №2 „Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на Технически университет – Габрово»
Обособена позиция №3 „Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на УЦНИТ – разпоредител с бюджет към Технически университет – Габрово"

 

29.08.2019г. Покана

29.08.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

29.08.2019г. Приложение 2 - Ценови стойности

10.09.2019г. Ценовa стойност 1

10.09.2019г. Ценовa стойност 2

10.09.2019г. Ценовa стойност 3