Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по 10 обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на токова сонда и напреженова високоволтова сонда“

Обособена позиция №2: „Доставка на Анализатор на качеството на електрическата енергия с 3 бр. токови клещи“

Обособена позиция №3: „Доставка на Измервателна система“

Обособена позиция №4: „Доставка на датчици за налягане с аналогов изход, датчици за дебит с аналогов изход и термодвойки“

Обособена позиция №5: „Доставка на Термовизионна камера“

Обособена позиция №6: „Доставка на Вискозиметер с LCD дисплей – вискозитет в cP / mPa.s“

Обособена позиция №7: „Доставка на Преносим ултразвуков разходомер/топломер с Доплер“

Обособена позиция №8: „Доставка на ПРОФЕСИОНАЛЕН АНАЛИЗАТОР НА ТЕРМИЧНА ДИФУЗИЯ“

Обособена позиция №9: „Доставка на Измервател на прозрачноста“

Обособена позиция №10: „Доставка на Solar monitoring system“"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 07.10.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 08.10.2019 в 14:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

02.09.2019 г. Връзка към АОП

02.09.2019 г. Решение за откриване

02.09.2019 г. Обявление

02.09.2019 г. Документация

24.09.2019 г. Разяснение 1

02.10.2019 г. Отговор 1 

10.10.2019 г. Решение за изменение

18.10.2019 г. Решение за прекратяване на Позиция 6

04.11.2019 г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 6