Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на лабораторна и измервателна апаратура за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 по четири обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на LISN (Line Impedance Stabilization Network) и 3-фазен електроенергиен анализатор“

Обособена позиция №2: Доставка на Гониофотометър“

Обособена позиция №3: Доставка на Спектрорадиометър с интегрираща сфера“

Обособена позиция №4: „Доставка на PV I-V curve meter PV voltage measurement range: 0-1000 V DC“"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 07.10.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 08.10.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

02.09.2019 г. Връзка към АОП

02.09.2019 г. Решение за откриване

02.09.2019 г. Обявление

02.09.2019 г. Документация

10.10.2019 г. Решение за изменение

18.10.2019 г. Решение за прекратяване на Позиция 2 и Позиция 3

23.10.2019 г. Протокол от работата на комисията

23.10.2019 г. Доклад от комисията

23.10.2019 г. Решение за избор на изпълнител по Позиция 1 и Позиция 4

04.11.2019 г. Обявление за възложена поръка - Позиция 2 и Позиция 3

14.11.2019 г. Обявление за възложена поръка - Позиция 1 и Позиция 4

14.11.2019 г. Договор - Позиция 1

14.11.2019 г. Договор - Позиция 4

17.12.2019 г. Обявление за приключен договор по Позиция 4

16.01.2020 г. Обявление за приключен договор по Позиции 1