Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на 3D принтер за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 04.10.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 07.10.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

02.09.2019г. Връзка към АОП

02.09.2019г. Решение за откриване

02.09.2019г. Обявление

02.09.2019г. Документация

07.10.2019г. Решение за изменение

28.10.2019г. Протокол от работата на комиосията

28.10.2019г. Доклад на комисията

28.10.2019г. Решение за избор на изпълнител

25.11.2019г. Обявление за възложена поръчка

25.11.2019г. Договор

12.03.2020г. Обявление за приключен договор