Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на Измервателна ръка с интегриран скенер за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП 

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 25.09.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 26.09.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет. 2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

26.08.2019 г. Връзка към АОП

26.08.2019 г. Решение за откриване

26.08.2019 г. Обявление

26.08.2019 г. Документация