Социална работа и европейски политики (СРЕП)

 

Магистърската специалност „Социална работа и европейски политики” отговоря на съвременните тенденции в развитието на социалната сфера и на необходимостта от интердисциплинарни специалисти, с компетенции за административно-организационна и професионално-практическа социална работа, основана на добри европейски практики и проектна дейност. Основните цели на специалността са подчинени на необходимостта от непрекъснато професионално усъвършенстване в динамичните социални дейности. Учебният процес се основава на умело съчетаване на новостите с опита и традициите за подготовката на специалисти, способни да управляват и развиват институциите в социалната сфера в съответствие с европейските тенденции, както и да работят за положителна промяна на нагласите при работа с уязвими общности.

srep pic 1Завършилите магистърската специалност „Социална работа и европейски политики” придобиват:
• Широк спектър от теоретични и практически знания, специализирани в областта на решаване на лични, социалноправни и груповообщностни проблеми и надграждащи знанията, придобити в предходните етапи на обучение;
• Високоспециализирани практически и теоретични знания за културните различия във възприятията, вярванията, нагласите и ценностите, които са база за разработване и прилагане на нови оригинални идеи и решения в социалната работа;
• знанията в областта на проектната дейност в социалната сфера;
• Умения за аналитично осмисляне на теориите и практическите аспекти в областта на управлението и координацията на работа в структурите на системите за социална сигурност;
• Умения и компетенции за разрешаване на сложни проблеми чрез прилагането на социални стратегии и стандарти, възприети от европейските политики, и разработване на проекти чрез прилагане на богат набор от практически и познавателни умения и подходи в областта на социалната работа;
• Умения за диагностика и решаване на проблеми чрез интегриране на знания от нови или интердисциплинарни области и генериране на нови знания и процедури, свързани с провеждането на научни изследвания и разработване на изследователски инструментариум в областта на социалните проблеми и междукултурното общуване;
• Умения и компетенции за прилагане на иновативни методи и инструменти при решаване на сложни задачи и проблеми и изработване на рационални, аналитични и гъвкави решения в сферата на социалните дейности;
• Умения за управление на процесите на развитие от обществен и етичен аспект в процеса на професионалната реализация и работа с уязвими лица.

Завършилите специалност „Социална работа и европейски политики” с образователно-квалификационна степен „магистър” могат да се реализират като теренни srep pic 2специалисти и на ръководни позиции в:
- институциите за социалната сигурност, социалната защита и социалното подпомагане, в техните дирекции и отдели;
- администрация на държавно, областно и общинско равнище;
- доставчици на социални услуги;
- структурите на юридическите лица с нестопанска цел;
- екипи за подготовка и управление на проекти в социалната сфера, финансирани от структурните европейски фондове.

Интердисциплинарният характер на специалността осигурява на завършилите висока конкурентоспособност на пазара на труда и успешна професионална реализация. Завършилите имат възможност да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор” и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

 

 

 

Наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище, днес Техническият университет – Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Гаранция за това е дадената от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация на университета и програмна акредитация на специалностите по професионални направления за бакалавър и магистър и на докторски програми за обучение в образователната и научна степен доктор. Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 от DQS GmbH и IQNet. Техническият университет – Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI.

akreditacia2017 dqs igip iqnet

 

Образователната и научна дейност в университета се осъществява от 240 души висококвалифициран академичен състав. Преподавателите със съвременните методи за обучение, богатата материална база и социалните придобивки създават привлекателни условия за обучение и развитие на студентите.

Университетът активно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява ползотворно и ефективно сътрудничество с български и чуждестранни университети.

Техническият университет – Габрово е горд със своите десетки хиляди възпитаници, които успешно се реализират в страната и чужбина и допринасят за развитието на съвременното общество.