МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ

Преподавателската мобилност се осъществява на базата на двустранни договори, сключени между ТУ-Габрово и приемащия чуждестранен университет. Преподавателската мобилност трябва да отговоря на изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа и продължителност минимум два последователни дни и максимум пет последователни дни за престой в приемащата институция. Един ден за пътуване непосредствено преди първия ден на дейността в чужбина и един ден за пътуване непосредствено след последния ден на дейността в чужбина, се добавя към продължителността на периода на мобилността. За своята мобилност преподавателите получават финансова подкрепа. Общият размер на финансовата субсидия се изчислява като се умножат броя на дните на престой и дните за пътуване по единичната дневна ставка за съответната държава. Размерът на субсидията за покриване на дневните разходи е различен за четирите групи държави:

• 180 евро за група 1 (Дания, Финландия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Швеция, Великобритания, Лихтенщайн, Норвегия);
• 160 евро за група 2 (Австрия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Гърция, Испания, Кипър, Холандия, Малта, Португалия);
• 140 евро за група 3 (Хърватия, Чехия, Естония, Латвия, Литва, Унгария, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Република Северна Македония, Турция)

Размерът на пътните разходи се изчислява с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстоянията.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm
Кандидатът трябва да посочи разстоянието за пътуване в едната посока, от мястото на местоживеене до мястото на провеждане на мобилността, за да се изчисли размерът на средствата, които ще бъдат предоставени за финансиране на пътуването за отиване и връщане. Грантът за пътни се определя съгласно транспортното разстояние в едната посока:

Транспортно разстояние Сума

Транспортно разстояние Сума
Между 10 и 99 км 20 EUR на участник
Между 100 и 499 км 180 EUR на участник
Между 500 и 1999 км 275 EUR на участник
Между 2000 и 2999 км 360 EUR на участник
Между 3000 и 3999 км 530 EUR на участник
Между 4000 и 7999 км 820 EUR на участник
8000 км или повече 1500 EUR на участник

Безвъзмездните средства представляват сума от пътните и дневните разходи за периода на преподаване.
Субсидията се превежда по банков път в посочена от преподавателя банкова сметка в евро: преди мобилността се извършва финансиране в размер на 80% от договорираната сума, след приключване на мобилността и отчитане на участника се изплаща остатъка от финансовата подкрепа.
Право на участие в мобилност с цел преподаване имат всички преподаватели на основен трудов договор в ТУ-Габрово, без оглед на академичната длъжност, която заемат. В рамките на една академична година може да се осъществи само една преподавателска мобилност.
Преподавателят трябва да има Европейска здравна карта: www.nhif.bg или застраховка, съгласно Наредбата за служебните командировки.

Критерии за подбор на преподаватели
• Щатен преподавател на Технически университет – Габрово;
• Активна работа с входящи и изходящи Еразъм студенти;
• Съдействие за разширяване на партньорствата по програмата „Еразъм+”;
• Владеене на езика на преподаване в приемащия университет на академично ниво.

Реализирането на преподавателска мобилност включва следните етапи:
• Преподавателят подава заявление за участие в Еразъм мобилност в УЦМНПП;
• Доклад до Зам. Ректора по МС и ВО, заедно с приложено споразумение за преподаване (Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching) и покана от приемащата институция не по-късно от 10 дни преди подписването на финансовия договор;
• Подготвя се финансов договор по „Еразъм+”, който се подписва от преподавателя и Ректора на ТУ-Габрово;
• Преподавателят попълва и подписва Декларация за съгласие за предоставяне на личните данни;
• Заповед на ректора на ТУ-Габрово за командироване на преподавателя.

Отчитане на преподавателска мобилност
След завръщането си преподавателят не по-късно от 20 дни предоставя в Еразъм офиса на ТУ-Габрово следните документи:

Документ за академичен престой, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум в приемащата институция;
Писмен отчет на преподавателя на български език;
Писмен отчет на преподавателя на езика, на който е проведена мобилността;
• Онлайн отчет на EU-survey;
• Разходооправдателни документи за транспорт: (протокол/фактура за закупени самолетни билети и самите билети/бордни карти, документ за закупени билети за влак и самите билети, документ за закупени билети за автобус и самите билети, документ/и за извършено зареждане на автомобил с гориво (фактура) , съответстващо на изминатите километри, съгласно разходната норма на автомобила, ксерокопие на големия талон на автомобила, извадка на маршрута за изминатите километри, извадка с разходните норми на автомобила (извънградско каране) - в случаите, когато пътуването е извършено с лично превозно средство). Всички разходооправдателни документи описани в настоящата точка трябва да бъдат издадени на името на Технически университет – Габрово.
Финансов отчет за извършени транспортни разходи.