Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

"Доставка на Струго-фрезови център (5 оси) за Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-20200"

 

 

13.08.2019г. Покана

13.08.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

13.08.2019г. Приложение 2 - Ценови стойности

21.08.2019г. Съобщение

27.08.2019г. Ценови стойности 1

27.08.2019г. Ценови стойности 2

22.06.2020г. Обявление за приключен договор