Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

„Доставка на машина за динамични изпитания, необходима за изследване на якостните характеристики на материалите, за нуждите на Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“

 

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 11.09.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 12.09.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

09.08.2019 г. Връзка към АОП

09.08.2019 г. Решение за откриване

09.08.2019 г. Обявление

09.08.2019 г. Документация

02.10.2019 г. Протокол от работата на комисията 

02.10.2019 г. Доклад от комисията

02.10.2019 г. Решение за избор на изпълнител

28.10.2019 г. Договор

28.10.2019 г. Обявление за възложена поръчка

27.03.2020г. Обявление за приключен договор