Свободни места за прием в окс „бакалавър”

За учебната 2019-2020 г. Технически университет-Габрово обявява свободни места за прием на студенти, окс „бакалавър,” по следните специалности:

ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА
редовна форма на обучение
Факултет “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”:
• Електроенергетика и електрообзавеждане
• Комуникационна техника и технологии
• Софтуерно и компютърно инженерство
• Техническа безопасност
Факултет “МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ”:
• Компютърни технологии в машиностроенето
• Индустриални топлинни и газови системи
• Технология на материалите и материалознание
• Компютърен дизайн
Факултет “СТОПАНСКИ”:
• Индустриален мениджмънт

задочна форма на обучение
Факултет “ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА”:
• Комуникационна техника и технологии
Факултет “МАШИНОСТРОЕНЕ И УРЕДОСТРОЕНЕ”:
• Индустриални топлинни и газови системи
• Дизайн, техника и технологии в текстила
• Технология на материалите и материалознание
Факултет “СТОПАНСКИ”:
• Индустриален мениджмънт

 


Телефони за връзка: 0898 462 282; 066/801 219; 066/827 350; 066/827 229

Наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище, днес Техническият университет – Габрово успешно съчетава традициите на миналото с възможностите на настоящето в областта на образованието и науката. Той е престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда по модерни широкопрофилни бакалавърски и съвременни магистърски и докторски специалности в областта на техниката и технологиите, стопанските и социални науки. Гаранция за това е дадената от Националната агенция за оценяване и акредитация институционална акредитация на университета и програмна акредитация на специалностите по професионални направления за бакалавър и магистър и на докторски програми за обучение в образователната и научна степен доктор. Системата за управление на качеството на обучението, научните изследвания и академичния състав на университета е сертифицирана по ISO 9001:2000, ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015 от DQS GmbH и IQNet. Техническият университет – Габрово е акредитиран от Международното сдружение по инженерна педагогика IGIP и от Европейската професионална асоциация за инженери FEANI.

akreditacia2013s dqs igip iqnet

 

Образователната и научна дейност в университета се осъществява от 240 души висококвалифициран академичен състав. Преподавателите със съвременните методи за обучение, богатата материална база и социалните придобивки създават привлекателни условия за обучение и развитие на студентите.

Университетът активно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява ползотворно и ефективно сътрудничество с български и чуждестранни университети.

Техническият университет – Габрово е горд със своите десетки хиляди възпитаници, които успешно се реализират в страната и чужбина и допринасят за развитието на съвременното общество.