Преподавателската мобилност се осъществява на базата на двустранни договори, сключени между ТУ-Габрово и приемащия чуждестранен университет. Преподавателската мобилност трябва да отговоря на изискването за минимален хорариум от 8 учебни часа и продължителност минимум два последователни дни и максимум пет последователни дни, без времето за пътуване. За своята дейност преподавателите получават финансова подкрепа. Общият размер на финансовата субсидия се изчислява като се умножат броя на дните на престой, (без дните за пътуване) по единичната дневна ставка за съответната държава. Размерът на субсидията за покриване на дневните разходи е различен за четирите групи държави:

 • 160 евро за група 1 (Дания, Ирландия, Нидерландия, Швеция, Обединено кралство);
 • 140 евро за група 2 (Белгия, Чехия, Гърция, Франция, Италия, Кипър, Люксембург, Унгария, Австрия, Полша, Румъния, Финландия, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция);
 • 120 евро за група 3 (Германия, Испания, Латвия, Малта, Португалия, Словакия, Македония);
 • 100 евро за група 4 (Естония, Хърватия, Литва, Словения)

Размерът на пътните разходи се изчислява с помощта на поддържания от Европейската комисия калкулатор за разстоянията.

Кандидатът трябва да посочи разстоянието за пътуване в едната посока, от мястото на местоживеене до мястото на провеждане на мобилността, за да се изчисли размерът на средствата, които ще бъдат предоставени за финансиране на пътуването за отиване и връщане.

Безвъзмездните средства представляват сума от пътните и дневните разходи за периода на преподаване. Субсидията се превежда по банков път еднократно в посочена от преподавателя банкова сметка в евро.

Право на участие в мобилност с цел преподаване имат всички преподаватели на основен трудов договор в ТУ-Габрово, без оглед на академичната длъжност, която заемат. В рамките на една академична година може да се осъществи само една преподавателска мобилност.

Преподавателят трябва да има Европейска здравна карта: www.nhif.bg или застраховка, съгласно Наредбата за служебните командировки.

Критерии за подбор на преподаватели

 • Щатен преподавател на Технически университет – Габрово;
 • Активна работа с входящи и изходящи Еразъм студенти;
 • Съдействие за разширяване на партньорствата по програмата „Еразъм+”;
 • Владеене на езика на преподаване в приемащия университет на академично ниво.

Реализирането на преподавателска мобилност включва следните етапи:

 • Преподавателят подава заявление  за участие в „Еразъм мобилност” в УЦМНПП;
 • Доклад до Зам .Ректора по МС и ВО, заедно с приложено споразумение за преподаване (Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching) и покана от приемащата институция не по-късно от 10 дни преди подписването на финансовия договор;
 • Подготвя се финансов договор по „Еразъм+”, който се подписва от преподавателя и Ректора на ТУ-Габрово;
 • Заповед на ректора на ТУ-Габрово за командироване на преподавателя.

Отчитане на преподавателска мобилност 

След завръщането си преподавателят предоставя в Еразъм офиса  на ТУ-Габрово следните документи:

 • Документ за академичен престой, удостоверяващ продължителността на престоя и лекторския хорариум в приемащата институция;
 • Писмен отчет на преподавателя на български език;
 • Писмен отчет на преподавателя на езика, на който е проведена мобилността;
 • Онлайн отчет на EU-survey;
 • Разходооправдателни документи за транспорт:(протокол за закупени самолетни билети и самите билети/бордни карти, документ за закупени билети за влак и самите билети/бордни карти, документ за закупени билети за автобус и самите билети, документ/и за извършено зареждане на автомобил с гориво,съответстващо на изминатите километри, съгласно разходната норма на автомобила, ксерокопие на големия талон на автомобила, извадка на маршрута за изминатите километри -  в случаите, когато пътуването е извършено с лично превозно средство). Всички разходооправдателни документиописани в настоящата точка трябва да бъдат издадени на името на преподавателя или служителя;
 • Финансов отчет за извършени транспортни разходи.