Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на оборудване за нуждите на Технически университет – Габрово, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на Мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики“

Обособена позиция №2: „Доставка на Система за калибриране в статичен и динамичен режим“

Обособена позиция №3: „Доставка на Интелигентна система за машинно зрение и визуална динамична инспекция“

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 09.08.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 12.08.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

08.07.2019 г. Връзка към АОП

08.07.2019 г. Решение за откриване

08.07.2019 г. Обявление

10.07.2019 г. Документация

14.08.2019 г. Доклад от комисията

14.08.2019 г. Протокол от работата на комисията

14.08.2019 г. Решение за избор на изпълнител

27.09.2019 г. Обявление за възложена поръчка

27.09.2019 г. Договор - Позиция 1

27.09.2019 г. Договор - Позиция 2

27.09.2019 г. Договор - Позиция 3

10.10.2019 г. Обявление за приключен договор - Позиция 2

22.10.2019 г. Обявление за приключен договор - Позиция 3

14.04.2019 г. Анекс - Позиция 1