Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на оборудване за нуждите на Технически университет – Габрово, по проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”, по три обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на Мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики“

Обособена позиция №2: „Доставка на Система за калибриране в статичен и динамичен режим“

Обособена позиция №3: „Доставка на Интелигентна система за машинно зрение и визуална динамична инспекция“

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 09.08.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 12.08.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

08.07.2019 г. Връзка към АОП

08.07.2019 г. Решение за откриване

08.07.2019 г. Обявление

10.07.2019 г. Документация