Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на оборудване за нуждите на Технически университет – Габрово по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на електрически комплект за задвижване на компактен електромобил“

Обособена позиция №2: „Доставка на електрически модули за задвижване на двуколесно превозно средство

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 12.08.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 13.08.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

08.07.2019 г. Връзка към АОП

08.07.2019 г. Решение за откриване

08.07.2019 г. Обявление

10.07.2019 г. Документация