Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на оборудване за нуждите на Технически университет – Габрово по две обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Доставка на електрически комплект за задвижване на компактен електромобил“

Обособена позиция №2: „Доставка на електрически модули за задвижване на двуколесно превозно средство

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 12.08.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 13.08.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

08.07.2019 г. Връзка към АОП

08.07.2019 г. Решение за откриване

08.07.2019 г. Обявление

10.07.2019 г. Документация

03.09.2019 г. Протокол от работата на комисията

03.09.2019 г. Доклад от комисията

03.09.2019 г. Решение за избор на изпълнител

03.10.2019 г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 2

03.10.2019 г. Договор - Позиция 2

18.10.2019 г. Обявление за приключен договор - Позиция 2

31.10.2019 г. Договор - Позиция 1

31.10.2019 г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 1

14.11.2019 г. Обявление за приключен договор