Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Технически колеж - Ловеч, по четири обособени позиции:

 

Обособена позиция №1 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и консерви”

Обособена позиция №2 – „Доставка на мляко и млечни продукти”

Обособена позиция №3 – „Доставка на месо и месни продукти”

Обособена позиция №4 – „Доставка на плодове и зеленчуци”

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 31.07.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 01.08.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

01.07.2019 г. Връзка към АОП

01.07.2019 г. Решение за откриване

01.07.2019 г. Обявление

01.07.2019 г. Документация