Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Технически колеж - Ловеч, по четири обособени позиции:

 

Обособена позиция №1 – „Доставка на пакетирани хранителни продукти и консерви”

Обособена позиция №2 – „Доставка на мляко и млечни продукти”

Обособена позиция №3 – „Доставка на месо и месни продукти”

Обособена позиция №4 – „Доставка на плодове и зеленчуци”

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 31.07.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 01.08.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

01.07.2019 г. Връзка към АОП

01.07.2019 г. Решение за откриване

01.07.2019 г. Обявление

01.07.2019 г. Документация

17.10.2019 г. Протокол от работата на комисията

17.10.2019 г. Доклад от комисията

17.10.2019 г. Решение за прекратяване на Позиция 2

17.10.2019 г. Решение за избор на изпълнител

07.11.2019 г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 2

20.12.2019 г. Обявление за възложена поръчка - Позиция 1, 3 и 4

20.12.2019 г. Договор - Позиция 1

20.12.2019 г. Договор - Позиция 3

20.12.2019 г. Договор - Позиция 4