Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет:

 

"Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода по две обособени позиции:

Обособена позиция №1 – „Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода за нуждите на Технически университет – Габрово”

Обособена позиция №2 – „Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода за нуждите на Технически колеж – Ловеч”"

 

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 29.07.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 30.07.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

20.06.2019г. Връзка към АОП

20.06.2019г. Решение за откриване

20.06.2019г. Обявление

20.06.2019г. Документация

30.07.2019г. Решение за прекратяване

19.08.2019г. Обявление за възложена поръчка