Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет: 

„Строително-монтажни работи на масивна сграда, лаборатория в учебен корпус и производствено хале, собственост на TУ-Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020”

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 26.07.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 29.07.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

17.06.2019г. Връзка към АОП

17.06.2019г. Решение за откриване

17.06.2019г. Обявление

17.06.2019г. Документация

17.06.2019г. Работен проект - подобект 1

17.06.2019г. Работен проект - подобект 2

17.06.2019г. Работен проект - подобект 3

01.08.2019г. Доклад от комисията

01.08.2019г. Протокол от работата на комисията

01.08.2019г. Решение за избор на изпълнител

02.09.2019г. Обявление за възложена поръчка

02.09.2019г. Договор