Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на оборудване за нуждите на Технически университет – Габрово, по проектBG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Процедура „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“, Компонент „Мехатроника и чисти технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, по три обособени позиции:

 

Обособена позиция №1: „Доставка на Мехатронна система с шест степени на свобода за изследване на динамични характеристики“

Обособена позиция №2: „Доставка на Система за калибриране в статичен и динамичен режим“

Обособена позиция №3: „Доставка на Интелигентна система за машинно зрение и визуална динамична инспекция““

 

06.06.2019г. Покана

06.06.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

06.06.2019г. Приложение 2 - Ценова стойност

17.06.2019г. Ценова стойност 1

17.06.2019г. Ценова стойност 2

17.06.2019г. Ценова стойност 3