Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност „Стопанско управление”, магистърска програма „Управление на човешките ресурси” (УЧР)

pic uchr 1Управлението на човешките ресурси е задължителна част от подготовката на съвременните ръководители. В тази връзка обучението по специалността разширява подготовката на обучаемите със знания, умения и компетенции, необходими, съгласно професионалните стандарти, за заемане на ръководни позиции.

Обучението се извършва в задочна платена форма и е с продължителност 2, 3 или 4 семестъра в зависимост от областта на висше образование, професионалното направление и придобитата преди това образователно-квалификационна. Курсът на обучение включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини, и завършва с полагане на държавен изпит.

Завършилите специалността придобиват следните компетенции:
• Да вземат целесъобразни и обосновани управленски решения на различни нива в управленската йерархия;
• Да разработват системи за оценяване и подбор на персонала;
• Да проектират длъжностите в организацията;
• Да разработват концепции и програми за мотивация, обучение и повишаване на квалификацията на персонала;
• Да прилагат информационните и комуникационните технологии;
• Да създават, управляват и работят в екипи по проекти, свързани с националните и европейски политики.

Завършилите студенти могат да се реализират като:
• Функционални и линейни специалисти по човешките ресурси в управленската йерархия;
• Съветници и експерти към висшия мениджмънт;
• Консултанти по системи за управление на персонала;
• Експерти в контролни органи;
• Други работни позиции, съответстващи на специалността.

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2