КЕНАН ФАРИЕВ СЕЛИМОВ

Област на висше образование: 5. Технически науки
Професионално направление: 5.1. Машинно инженерство
Докторска програма: „Строителна механика и съпротивление на материалите”
Катедра: „Техническа механика”
Тема на дисертационния труд: „Повишаване на уморната дълготрайност на образци от високо-яки алуминиеви сплави, подложени на циклично огъване, посредством диамантно заглаждане”

Научно жури:
Председател: проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов

Членове:
1. доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов
2. доц. д-р инж. Диян Минков Димитров
3. доц. д-р инж. Велина Стоянова Боздуганова
4. доц. д-р инж. Мирослав Симеонов Петров

Резервни членове:
1. доц. д-р инж. Божидар Русанов Колев
2. доц. д-р инж. Боян Иванов Стойчев

Рецензенти:
1. доц. д-р инж. Пепо Иванов Йорданов
2. доц. д-р инж. Мирослав Симеонов Петров

Дата на защита

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Автореферат
Рецензия 1
Рецензия 2
Становище 1
Становище 2
Становище 3