Технически Университет Габрово обявява открита процедура по ЗОП с предмет: "Доставка на полуавтоматичен твърдомер за Технически университет – Габрово, по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020"

 

Вид на процедурата: открита процедура по ЗОП

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 14.06.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 17.06.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

13.05.2019г. Връзка към АОП

13.05.2019г. Решение за откриване

13.05.2019г. Обявление

14.05.2019г. Документация

04.06.2019г. Разяснение 1

12.07.2019г. Протокол от работата на комисията

12.07.2019г. Доклад на комисията

12.07.2019г. Решение за избор на изпълнител

19.08.2019г. Обявление за възложена поръчка

19.08.2019г. Договор

10.10.2019г. Обявление за приключен договор