Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

logo BG16RFOP002 1.005 0171 С001

 

Фирма ДМТех ЕООД с ефективното партньорство на ТУ-Габрово, изпълняват договор BG16RFOP002-1.005-0171-С001 с Оперативна програма - „Иновации и конкурентоспособност“ по процедура „Разработване на продуктови и производствени иновации“ по проект „Разработване на иновативен Линеен оптично-димен пожароизвестител, използващ за детекция синия спектър на светлината.“

Основните дейности, които са предвидени при изпълнение на проекта са:

Дейност 1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация.

Дейност 2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова иновация.

Дейност 3. Придобиване на дълготрайни материални активи, необходими за разработването на продуктова иновация.

Дейност 4. Придобиване на специализиран софтуер, необходим за разработването на продуктова иновация.

Дейност 5. Визуализация на проекта.

Целите на проекта са:

С проектното предложение, се поставя цел за успешна разработка на продуктова иновация, респективно потенциал за внедряване на нов продукт: "Линеен оптично-димен пожароизвестител", който попада в обхвата на приоритетните направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ, които проектът ще постигне са:

1. Технологично развитие, нови иновации - собствена разработка и конкурентоспособност.

2. Разработване на жизнеспособен и икономически приложим иновативен продукт в областта на пожарната безопасност.

3. Технологична готовност TRL-9 за внедряване и пазарна реализация на нашия, европейския и световен пазар на висококачествен и конкурентоспособен продукт, сертифициран по всички изисквания на световните стандарти в областта на пожароизвестяването.

4. Развитие на научноизследователската дейност в иновативни предприятия с подкрепата за Индустриални научни изследвания.

5. Постигане на положителен икономически ефект в резултат от разработката на иновативния продукт:

- Добавена стойност за развитие на нови иновации и продукти в областта на пожарната безопасност.

- Оптимизиране на разходи с иновативни технологични решения при разработката на иновативния продукт за максимално ефективно оползотворяване на човешките, енергийни и материални ресурси.

- Създаване на висококвалифицирани, конкурентни, кадри работещи с модерна техника и при подходящи работни условия.

6. Ефективно партньорство с научна организация и обмен на знания.

Проектът е със срок на изпълнение - 24 месеца

Дата на стартиране: 22.05.2018

Дата на приключване: 22.05.2020

Стойност на бюджета - общо: 642 781.00 лв.

Финансиране от ЕС - ЕСФ:          411 163.11 лв.

Национално финансиране:       72 558.19 лв.

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2