Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Приготвяне и доставяне на топла храна за студентите и преподавателите, ползващи услугите на студентски стол на Технически университет – Габрово“

 

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП 

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 07.05.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 08.05.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

01.03.2019г. Връзка към АОП

01.03.2019г. Решение за откриване

01.03.2019г. Обявление

01.03.2019г. Документация

19.06.2019г. Доклад на комисията

19.06.2019г. Протокол от комисията

19.06.2019г. Решение за избор на изпълнител

19.08.2019г. Обявление за възложена поръчка

19.08.2019г. Договор