Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ТУ-Габрово по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за Хотел към учебен корпус №6 на ТУ-Габрово”
Обособена позиция № 2: „Периодични доставки и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ТУ-Габрово и неговия разпоредител с бюджет“

 

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП


Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 02.04.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.
Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 03.04.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.


28.02.2019г. Връзка към АОП

28.02.2019г. Решение за откриване

28.02.2019г. Обявление

28.02.2019г. Документация

31.05.2019г. Протокол от работата на комисията

31.05.2019г. Доклад на комисията

31.05.2019г. Решение за избор на изпълнител

15.07.2019г. Обявление за възложена поръчка

15.07.2019г. Договор Позиция 1

15.07.2019г. Договор Позиция 2

09.09.2019г. Обявление за приключен договор - Позиция 1