Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ТУ-Габрово по две обособени позиции:
Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на мебелно обзавеждане за Хотел към учебен корпус №6 на ТУ-Габрово”
Обособена позиция № 2: „Периодични доставки и монтаж на мебелно обзавеждане за нуждите на ТУ-Габрово и неговия разпоредител с бюджет“

 

Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП


Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 02.04.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.
Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 03.04.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.


28.02.2019г. Връзка към АОП

28.02.2019г. Решение за откриване

28.02.2019г. Обявление

28.02.2019г. Документация