Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

СПЕЦИАЛНОСТ " ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ " (ТБ)


Профилираща катедра: "Основи на електротехниката и електроенергетиката"
Образователно-квалификационна степен: БАКАЛАВЪР – четири години обучение, получава се професионална квалификация „инженер по техническа безопасност”


pic tb 1ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ е широкопрофилна специалност от професионално направление 5.13 „Общо инженерство”. Това дава възможност на завършилите да работят във всички сфери на стопанската дейност у нас и в чужбина, а именно:
 специалист по охрана на труда във фирмите;
 консултантска и експертна дейност в служби по Трудова медицина;
 в системата на пожарната и аварийна безопасност и защита на населението от бедствия и аварии;
 преподаватели в професионалните центрове, средни училища и университети;
 експертна дейност към съд, прокуратура и полиция;
 инженери в сферата на инвестиционното проектиране – част „Безопасност на труда“.

ЗАЩО ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНИЧЕСКАТА БЕЗОПАСНОСТ Е ОСОБЕНО АКТУАЛНО?
В последното десетилетие се чувства остър недостиг за такива специалисти не само в Република България, но и в световен мащаб. Динамичното развитие на инженерната дейност и технологиите, глобализацията изискват хармонизиране и непрекъснато обновяване на нормативните документи и съответстващите им дейности в Европейския съюз, осигуряващи здравословна работна среда и условия на труда, които да доведат до минимизиране на трудовия травматизъм и аварии. Всичко това прави неефективна съществуващата практика за подготовката на специалисти по Техническа безопасност в краткосрочни квалификационни курсове. Обучението на такива специалисти е предизвикателство и е в съответствие с потребностите на индустрията и обществото.


ИЗБИРАМ ТАЗИ СПЕЦИАЛНОСТ, ЗАЩОТО ДВЕ Е ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО !

pic tb 2ПЪРВО - Инженер с широк профил от компетенции в областта на електроинженерството, машиностроенето и фирмения мениджмънт.
ВТОРО – Инженер - специалист по Техническа безопасност с квалификация, която му позволява реализация във всички сфери на индустрията, служби по трудова медицина и органи за измерване и контрол, както и като експерт в производствените фирми и за нуждите на следствието и прокуратурата.

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2