Специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” (АРКУС)

Специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” (АРКУС)– редовна и задочна форма на обучение


Образователно-квалификационна степен - БАКАЛАВЪР:
Водеща катедра: "Автоматика, информационна и управляваща техника"

pic arkus 1В специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” обучението се извършва в редовна и задочна форми с продължителност 4 години. Завършилите получават професионална квалификация „Инженер по автоматика”


Анотация на специалността:
Основната цел на обучението по специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” (АРКУС) е подготовка на специалисти със задълбочени знания и умения в областта на автоматиката, компютърните управляващи системи и роботиката, така че да отговарят в най-пълна степен на нуждите на индустрията и различни области от непроизводствената сфера. В основата на специалността са заложени съвременните постижения на информационните, компютърни и комуникационни технологии за автоматизация и роботизация в различни сфери на човешката дейност.

pic arkus 2По време на обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър” основно внимание се отделя на обектно-ориентираното програмиране, микропроцесорната техника и микро-контролерите, програмируемите логически контролери, програмирането на мобилни устройства, основите на роботиката, компютърно-базираните системи за управление, базите от данни в системите за управление, автоматизацията на технологични процеси, интернет базираните системи за управление на индустриални обекти, техническите средства за автоматизация, интелигентните сензори и системи, индустриалните комуникации и компютърни мрежи, проектирането на системи за управление, системите за управление в реално време и др.


За обучението на студентите по специалност „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” отговаря катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника”. Катедрата притежава всичко необходимо за водене на качествен учебен процес: колектив от млади, висококвалифицирани преподаватели и учебни лаборатории със съвременно оборудване.


pic arkus 3На територията на катедрата се намират фирмени лаборатории, оборудвани с най-модерна техника в областта на автоматизацията и роботизацията с помощта на водещи световни фирми: лаборатория по „Средства за автоматизация” (оборудвана с техника на фирмата SIEMENS), лаборатория по „Програмируеми контролери” (оборудвана с техника на фирмата UNITRONICS), лаборатория по „Индустриална автоматизация” (оборудвана с техника на фирмата BECKHOFF), лаборатория по „Управляваща техника” (оборудвана с техника на фирмата АМК), лаборатория по „Индустриални роботи” (оборудвана с индустриален робот от висок клас на фирмата FANUC) и др.


pic arkus 4Катедрата поддържа контакти с редица фирми, както и с катедри от други европейски университети. Преподавателите от катедрата работят по различни проекти от програмите Леонардо да Винчи и CEEPUS, по които се осъществя ежегоден обмен на студенти и преподаватели между партниращите университети


Специалността „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи” (АРКУС) дава широкопрофилна подготовка в областта на управляващите технологии, автоматиката и роботиката. Завършилите специалността с образователно-квалификационната степен "бакалавър" могат да се реализират във всички отрасли на икономиката. Част от тях са:

1. Да продължат обучението си в следващата образователно-квалификационна степен - „магистър" и да участват в различни форми на продължаващо обучение.
2. Да работят във фирми с предмет на дейност разработване, производство и внедряване на средства за автоматизация и роботизация в предприятията.
3. Да работят в предприятия от всички области на индустрията, енергетиката и непроизводствената сфери, в които се използват системи за автоматизация и роботизация.
4. Да работят във фирми с предмет на дейност в областта на сградната автоматизация.
5. Да работят като сервизни специалисти по поддържане на системи за автоматизация, контролно-измервателна апаратура и компютърна техника в производствената и непроизводствената сфери.
6. Да работят в управленски и изпълнителски звена в индустриалната и непроизводствената сфери.
7. Да разработват приложения за мобилни устройства и за отдалечено управление на устройства и системи през Интернет.
8. Да работят като специалисти в отделите Контролно-измервателни прибори и автоматика (КИП и А) на предприятията.

pic arkus 5Основно предимство на завършилите специалност “АРКУС” е много добрата им компютърна подготовка. Благодарение на това те могат да се реализират успешно в сродни области на информационните и компютърни технологии от целия спектър на IT сектора.

Затова, ако имате нужда от качествено обучение с най-съвременна техника, добра професионална подготовка и специалност с широк профил, завършването на която ще ви предостави много варианти за добра реализация в живота, както в софтуерната, така и в хардуерната сфери, заповядайте при нас!