Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Промишлена и автомобилна електроника" (ПАЕ)

Защо специалност “Промишлена и автомобилна електроника”?
Специалност “Промишлена и автомобилна електроника”, ОКС Бакалавър, е нова специалност, която е в унисон с тенденциите в развитието на икономиката в страната. Обучението е насочено към съвременните технологии в областта на:
pic pae 1- индустриалните производствени и електротехнологични системи;
- промишлените и транспортните електрозадвижвания;
- цифровата и микропроцесорната схемотехника, предназначени за: промишлена, битова и офис техника; управление на производствени процеси и устройства; медицинска апаратура; автомобилни управляващи и комфортни системи; системи за събиране и обработка на информация;
- приложението на компютърните технологии за автоматизирано проектиране, моделиране, симулация и диагностика на електронни устройства и системи;
- синтезирането, анализа и конструирането на високочестотни захранващи източници за електротехнологии, зарядни станции за електромобили, електронни устройства за бита, електронни регулатори за електрозадвижвания, системи за безкабелно предаване на електрическа енергия и управляващи сигнали и др.
- съвременната елементна база на електрониката – интегрална схемотехника, оптоелектроника и сензорна техника, силови полупроводникови прибори.
В специалност “Промишлена и автомобилна електроника” студентите се обучават в модерно оборудвани лекционни зали и лаборатории от академичен състав с висока квалификация. Тя е специалност от професионално направление “Електротехника, електроника и автоматика”, акредитирано от Националната агенция по оценяване и акредитация с оценка 9.


Какво ще науча?
pic pae 2Студентите от специалност “Промишлена и автомобилна електроника” получават широкопрофилна фундаментална подготовка чрез изучаване на общообразователни и общотехнически дисциплини. Дисциплините, формиращи облика на специалността, са свързани с елементната база и схемотехниката на промишлената и автомобилната електроника, преобразувателната, компютърната и микропроцесорната техника. Теоретичните знания и практическите умения са в направленията:
-проектиране и поддържане на електронни устройства и системи за преобразуване на електрическа енергия;
- проектиране на цифрови и микропроцесорни системи;
-експлоатация и ремонт на електронно оборудване за промишлеността, бита, автомобили и електромобили;
-електронни технологии;
-сензорна техника, оптоелектроника и микросистеми;
-програмируеми логически контролери;
-приложения на компютърни системи.
Катедра „Електроника” предлага и обучение по три магистърски специалности: “Електроника”, “Автомобилна електроника” и “Оптоелектроника и лазерна техника”, което дава възможност на завършилите ОКС „Бакалавър“ да продължат обучението си.

Къде ще работя?
pic pae 3Завършилите образователно-квалификационна степен “Бакалавър” с професионална квалификация “Инженер по промишлена и автомобилна електроника” се реализират успешно като специалисти по:
● Проектиране, модернизация, поддържане и ремонт на електронна апаратура в промишлеността, бита автомобилния и електромобилния сектор;
● Проектиране и програмиране на микропроцесорни и автоматизирани системи;
● Организационно-управленческа и маркетингова дейност на фирми с производствена, сервизна и търговска дейност в областта на промишлената и автомобилната електроника и др.
За доброто обучение в катедрата спомага взаимодействието с производствени и проектантски фирми, доказали се в различни браншове на електрониката - UltraFlex, Schneider, Visteon Electronics (Johnson Controls), IDT (ZMDI) и разкритите от тях учебни лаборатории на територията на катедрата.

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2