Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура с предмет: "Упражняване на строителен надзор за обект: Преустройство на съществуваща сграда (вила №1) в научно-изследователски комплекс на технически университет - Габрово"

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 20.03.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 21.03.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

11.02.2019г. Връзка към АОП

11.02.2019г. Обявление

11.02.2019г. Решение

13.02.2019г. Документация за участие

15.04.2019г. Протокол от работата на комисията

15.04.2019г. Доклад от комисията

15.04.2019г. Решение за класиране

19.04.2019г. Решение за поправка на очевидна фактическа грешка

23.05.2019г. Договор

23.05.2019г. Обявление за възложена поръчка