Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура с предмет: "Упражняване на строителен надзор за обект: Преустройство на съществуваща сграда (вила №1) в научно-изследователски комплекс на технически университет - Габрово"

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 20.03.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 21.03.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

11.02.2019г. Връзка към АОП

11.02.2019г. Обявление

11.02.2019г. Решение

13.02.2019г. Документация за участие