Специалност "Индустриални топлинни и газови системи" (ИТГС)

„ИНДУСТРИАЛНИ ТОПЛИННИ И ГАЗОВИ СИСТЕМИ“(ИТГС)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Обучаваща катедра: Енергийна техника

Анотация на специалността: 

pic ITGS 1Основна цел на обучението в специалността „Индустриални топлинни и газови системи” е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специалисти със солидна обща инженерна подготовка и задълбочени знания в областта на топлотехниката, хидравликата, пневматиката и газовата техника, които да развиват и реализират нови идеи, с цел осъществяване и поддържане на индустриални и обществени топлотехнически, хидравлични и газови системи.

Завършилите курса на обучение по специалност “Индустриални топлинни и газови системи” могат да осъществяват научно-изследователска, конструкторска, проектантска, внедрителска, развойна, поддържаща (експлоатация, диагностика и ремонт), организационна, консултантска и управленческа дейности в множество сфери на икономиката.

pic ITGS 3ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ: изграждане и реконструкция на сгради и индустриални системи чрез проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на системи и инсталации за отопление, вентилация и климатизация (ОВК), газоразпределителни инсталации и газова техника, хладилни и термопомпени системи и инсталации, енергоспестяващи и топлоизолационни системи, системи и инсталации за гореща вода, системи и инсталации за добив и акумулиране на топинна енергия; автомобилна техника -газови и климатични системи, двигатели с вътрешно горене, охлаждащи и горивни системи; хидравлика и хидрозадвижване на строителни, транспортни и селскостопански машини; оползотворяване на възобновяеми и вторични енергийни ресурси - слънчеви топлотехнически и фотоволтаични системи, вятърни, водни и геотермални енергийни системи, системи изпозващи биогорива; топлоенергетика и топлофикация, газоенергийни и газоразпределителни системи; добивна и преработваща петролна индустрия, енергийна ефективност - енергийни обследвания и внедряване на енергоспестяващи мерки и технологии; системи за преобразуване на енергия, специфични индустриални топлинни и газови системи..
Подготовката на инженера по „Индустриални топлинни и газови системи” се извършва по учебен план за ОКС „Бакалавър”, Завършилите успешно могат да продължат обучението си и да придобият ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор”.

 

pic ITGS 2     pic ITGS 4