Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност "Индустриални топлинни и газови системи" (ИТГС)

„ИНДУСТРИАЛНИ ТОПЛИННИ И ГАЗОВИ СИСТЕМИ“(ИТГС)

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

Обучаваща катедра: Енергийна техника

Анотация на специалността:

 

pic ITGS 1Основна цел на обучението в специалността „Индустриални топлинни и газови системи” е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специалисти със солидна обща инженерна подготовка и задълбочени знания в областта на топлотехниката, хидравликата, пневматиката и газовата техника, които да развиват и реализират нови идеи, с цел осъществяване и поддържане на индустриални и обществени топлотехнически, хидравлични и газови системи.

Завършилите курса на обучение по специалност “Индустриални топлинни и газови системи” могат да осъществяват научно-изследователска, конструкторска, проектантска, внедрителска, развойна, поддържаща (експлоатация, диагностика и ремонт), организационна, консултантска и управленческа дейности в множество сфери на икономиката.

pic ITGS 3ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ: изграждане и реконструкция на сгради и индустриални системи чрез проектиране, изграждане, експлоатация и ремонт на системи и инсталации за отопление, вентилация и климатизация (ОВК), газоразпределителни инсталации и газова техника, хладилни и термопомпени системи и инсталации, енергоспестяващи и топлоизолационни системи, системи и инсталации за гореща вода, системи и инсталации за добив и акумулиране на топинна енергия; автомобилна техника -газови и климатични системи, двигатели с вътрешно горене, охлаждащи и горивни системи; хидравлика и хидрозадвижване на строителни, транспортни и селскостопански машини; оползотворяване на възобновяеми и вторични енергийни ресурси - слънчеви топлотехнически и фотоволтаични системи, вятърни, водни и геотермални енергийни системи, системи изпозващи биогорива; топлоенергетика и топлофикация, газоенергийни и газоразпределителни системи; добивна и преработваща петролна индустрия, енергийна ефективност - енергийни обследвания и внедряване на енергоспестяващи мерки и технологии; системи за преобразуване на енергия, специфични индустриални топлинни и газови системи..
Подготовката на инженера по „Индустриални топлинни и газови системи” се извършва по учебен план за ОКС „Бакалавър”, Завършилите успешно могат да продължат обучението си и да придобият ОКС „Магистър” и ОНС „Доктор”.

 

pic ITGS 2     pic ITGS 4

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2