Обществени поръчки

 

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: Доставка на мобилен робот за обучение и софтуер за програмирането му на базата на програмен език С

по проект  2017-1-BG01-KA202-036327 Разработване на иновативни подходи за професионално образование с цел стимулиране на кариерната реализация и обучението в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 13.03.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 14.03.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

11.02.2019г. Връзка към АОП

11.02.2019г. Обявление

11.02.2019г. Решение

11.02.2019г. Документация за участие

15.03.2019г. Решение за прекратяване

28.03.2019г. Обявление за възложена поръчка