Обществени поръчки

Във връзка със Споразумение за съвместно възлагане по проект, финансиран по Административен договор № BG05M2OP001-1.002-0006 за изграждане на Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (Quasar”)

 

18.12.2018г. Информация