Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява открита процедура с предмет:

ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ, ЗАЕДНО С АВТОРСКИ НАДЗОР И СТРОИТЕЛСТВО

НА ОБЕКТ:

ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА (ВИЛА №1) В НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОМПЛЕКС НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -  ГАБРОВО

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 04.02.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 05.02.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

21.12.2018г. Връзка към АОП

21.12.2018г. Решение за откриване

21.12.2018г. Обявление

21.12.2018г. Документация

21.12.2018г. Информация по чл.44, ал.3 от ЗОП

18.01.2019г. Разяснение 1

25.01.2019г. Разяснение 2

22.03.2019г. Протокол от работата на комисията

22.03.2019г. Доклад от комисията

22.03.2019г. Решение за избор на изпълнител

30.04.2019г. Договор

30.04.2019г. Обявление за възложена поръчка

06.12.2019г. Анекс