Обществени поръчки

Технически Университет Габрово обявява открита процедура с предмет:

„Доставка на пакетирани храни, хляб и хлебни изделия по три обособени позиции:

Обособена позиция №1 «Доставка на пакетирани храни и захарни изделия за нуждите на Технически университет – Габрово“

Обособена позиция №2 «Доставка на хляб за нуждите на Технически колеж – Ловеч“

Обособена позиция №3 «Доставка на хлебни изделия за нуждите на Технически колеж – Ловеч“

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 14.01.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 15.01.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

На основание чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще възложи Обособени позиции №2 и №3 по реда, валиден за индивидуалната им стойност, а именно - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – свободно /директно/ възлагане.

 

Условията на настоящата процедура важат само за обособена позиция №1.

 

10.12.2018г. Връзка към АОП

10.12.2018г. Решение за откриване

10.12.2018г. Обявление

11.12.2018г. Документация

16.01.2019г. Доклад от комисията

16.01.2019г. Протокол от комисията

16.01.2019г. Решение за избор на изпълнител