Обществени поръчки

Технически Университет Габрово обявява открита процедура с предмет:

„Доставка на пакетирани храни, хляб и хлебни изделия по три обособени позиции:

Обособена позиция №1 «Доставка на пакетирани храни и захарни изделия за нуждите на Технически университет – Габрово“

Обособена позиция №2 «Доставка на хляб за нуждите на Технически колеж – Ловеч“

Обособена позиция №3 «Доставка на хлебни изделия за нуждите на Технически колеж – Ловеч“

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 14.01.2019, като офертите следва да бъдат подадени в деловодството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 15.01.2019 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

На основание чл. 21, ал. 6 от Закона за обществените поръчки, Възложителят ще възложи Обособени позиции №2 и №3 по реда, валиден за индивидуалната им стойност, а именно - чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – свободно /директно/ възлагане.

 

Условията на настоящата процедура важат само за обособена позиция №1.

 

10.12.2018г. Връзка към АОП

10.12.2018г. Решение за откриване

10.12.2018г. Обявление

11.12.2018г. Документация

16.01.2019г. Доклад от комисията

16.01.2019г. Протокол от комисията

16.01.2019г. Решение за избор на изпълнител

07.02.2019г. Обявление за възложена поръчка

07.02.2019г. Договор по Позиция 1

07.02.2019г. Договор по Позиция 2

07.02.2019г. Договор по Позиция 3