Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Доставка на пакетирани храни – захарни изделия и други за нуждите на Технически университет - Габрово”

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 04.10.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 05.10.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

22.09.2018г. Документация за участие

25.09.2018г. Връзка към АОП

25.09.2018г. Решение за откриване на процедурата

25.09.2018г. Обявление за поръчка

25.09.2018г. еЕЕДОП

08.10.2018г. Решение за изменение

15.10.2018г. Решение за прекратяване