Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Доставка на пакетирани храни – захарни изделия и други за нуждите на Технически университет - Габрово”

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 04.10.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 05.10.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

22.09.2018г. Документация за участие

25.09.2018г. Връзка към АОП

25.09.2018г. Решение за откриване на процедурата

25.09.2018г. Обявление за поръчка

25.09.2018г. еЕЕДОП

08.10.2018г. Решение за изменение

15.10.2018г. Решение за прекратяване

02.11.2018г. Обявление за възложена поръчка