Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Доставка на компютърна техника и периферия за нуждите на  Технически университет – Габрово и неговите разпоредители с бюджет“

 

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 24.10.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 25.10.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

22.09.2018г. Документация за участие

25.09.2018г. Връзка към АОП

25.09.2018г. Решение за откриване на процедурата

25.09.2018г. Обявление за поръчка

25.09.2018г. еЕЕДОП

29.10.2018г. Протокол от работата на комисията

29.10.2018г. Доклад от комисията

29.10.2018г. Решение за избор на изпълнител

16.11.2018г. Договор

16.11.2018г. Обявление за възложена поръчка

07.12.2018г. Обявление за изпълнен договор