Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Ежедневно приготвяне и доставяне на  топла храна за студентите и преподавателите, ползващи услугите на студентски стол на Технически университет – Габрово“

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 02.10.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 03.10.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

20.09.2018г. Връзка към АОП

20.09.2018г. Решение за откриване на процедурата

20.09.2018г. Обявление за поръчка

20.09.2018г. Документация за участие

18.10.2018г. Протокол от комисията

18.10.2018г. Доклад на комисията

18.10.2018г. Решение за класиране на участниците

09.11.2018г. Обявление за възложена поръчка

09.11.2018г. Договор

12.07.2019г. Обявление за приключен договор