Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява договаряне без предварително обявление с предмет: „Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Технически колеж – Ловеч”

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявяване по чл. 18, ал. 1, т. 8

 

12.09.2018г. Връзка към АОП

12.09.2018г. Покана

12.09.2018г. Решение за откриване на процедурата

12.09.2018г. Документация за участие

21.09.2018г. Решение за прекратяване

04.10.2018г. Обявление за невъзложена поръчка