Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: "Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с официални мероприятия на Технически университет - Габрово"

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 15.10.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 16.10.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

13.09.2018г. Връзка към АОП

13.09.2018г. Решение за откриване на процедурата

13.09.2018г. Обявление за поръчка

13.09.2018г. Документация за участие

23.10.2018г. Протокол

23.10.2018г. Доклад на комисията

23.10.2018г. Решение за прекратяване

09.11.2018г. Обявление за възложена поръчка