Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: "Логистика при реализиране на дейности по организация, подготовка и провеждане на събития, свързани с официални мероприятия на Технически университет - Габрово"

 

Вид на процедурата: Открита процедура по реда на чл. 73, ал. 1 от ЗОП

Срок за подаване на документи е 17:00 часа на 15.10.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на 16.10.2018 в 11:00 часа в Заседателна зала ет.2 в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

 

13.09.2018г. Връзка към АОП

13.09.2018г. Решение за откриване на процедурата

13.09.2018г. Обявление за поръчка

13.09.2018г. Документация за участие