Обществени поръчки

 

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Доставка на пакетирани храни, безалкохолни напитки, кафе, чай и други топли напитки, и кетъринг за нуждите на Технически университет- Габрово“

 

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8

 

Срока за подаване на документи е 16:30 часа на 04.09.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 05.09.2018 в 13:30 часа в Заседателна зала в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участници или писмено упълномощени от тях лица.

 

 Цялата документация може да бъде намерена тук.

Система за попълване и повторно използване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Решение за прекратяване позиция №1

Решение за прекратяване позиция №5

Обявление за възложена поръчка

Протоколи

Доклад

Решение за класиране на участници

Обявление за възложена поръчка

Договор по позиция 2

Договор по позиция 3

Договор по позиция 4

Обявление за приключване на договор

30.10.2019г. Обявление за приключен договор - Позиция 2

30.10.2019г. Обявление за приключен договор - Позиция 3