Обществени поръчки

Технически университет Габрово обявява открита процедура с предмет: „Организиране на кетъринг услуги при провеждане на семинари и конференции по проекти“

 

Вид на процедурата: Договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8

Срока за подаване на документи е 16:30 часа на 03.09.2018, като офертите следва да бъдат подадени в деловотството на Технически университет - Габрово.

Офертите ще бъдат отворени на 04.09.2018 в 13:30 часа в Заседателна зала в сграда Ректорат на Технически университет - Габрово.

На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участници или писмено упълномощени от тях лица.

 

 Цялата документация може да бъде намерена тук.

Система за попълване и повторно използване на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Решение за прекратяване

Обявление за възложена поръчка