logotk   

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ

 logotk

НАПРАВЛЕНИЕ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА“

 

НАПРАВЛЕНИЕ „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА“   включва две специалности:

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Специалност „Електротехника” има за цел на основата на придобити задълбочени теоретични и практически знания и умения да подготви широкопрофилни специалисти за успешна професионална реализация в областта на проектирането, конструирането, експло­атацията, сервиза, управлението, диагностиката и ремонта на електрически машини и апарати, електрически и електроенергийни съоръжения, битова техника и електроапаратура.

Завършилите специалност „Електротехника” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са подготвени да работят във всич­ки сфери на икономиката, промишлеността и индус­трията, свързани с производство, изследване, проекти­ране, изпит­ване, настройване, експлоатация и ремонт на електрически машини и апарати, електрически и електроенергийни съоръжения от всички видове за всички възможни номинални данни и предназначения, елек­тробитова техника, електротранспорт, строителство, селско стопанство и др.

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

Специалност „Компютърни системи и технологии” (КСТ) има за цел на основата на придобити задълбочени теоретични и практически знания и умения да подготви широкопрофилни специалисти за успешна професионална реализация във всички стопански сфери, свързани с компютърни системи, мрежи и информационни технологии, за всички възможни предназначения.

Завършилите специалност „КСТ” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са подготвени да работят във всич­ки сфери на икономиката, промишлеността и индус­трията, свързани с проектиране, конструиране, производство, изследване, изпитване, настройване, експлоатация и ремонт на компютърни мрежи и системи и информационни технологии.