2407-2014 Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изграждане на асансьор за хора с увреждания и ремонт на тоалетни помещения в сграда Ректорат и УК 2 на Технически университет - Габрово”

Публична покана по реда на Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Изграждане на асансьор за хора с увреждания и  ремонт на тоалетни помещения в сграда Ректорат и УК 2 на Технически университет - Габрово”.

Предметът на настоящата поръчка обхваща изграждане на асансьор за хора с увреждания и ремонт на тоалетни помещения в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово, както и ремонт на тоалетни помещения в УК 2.

Срок за подаване на оферти - 16:30 ч. на 1.08.2014 г.,  в деловодството на Технически университет - Габрово.

Отварянето на офертите ще се състои на 4.08.2014 г. от 10:30 часа в Заседателната зала в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово.

На отварянето на офертите могат да присъстват представляващите участниците или писмено упълномощени от тях лица.

Пълен достъп до документацията можете да получите тук.

Свързани документи: