2307-2014 Технически университет - Габрово отправя публична покана с предмет: “Доставка на ежедневно приготвена храна за потребителите на студентски стол на Технически университет – Габрово”

Срок за подаване на документи 31.07.2014 г., 16:30 часа

Пълен достъп до документацията можете да получите тук.

Отварянето, разглеждането и оценката на офертите ще се състои на 1.08.2014 г. от 10:00 часа в стая 3123 в сграда Ректорат на Технически университет – Габрово.

Свързани документи:

  1. Писмо до "Н. Лазаров" ЕООД
  2. Писма до участниците: прочети
  3. Писма до участниците и протокол от работата на комисията: прочети
  4. Договор с изпълнител